Monday, August 13, 2012

Init ng Ulo

Dear Acorn,
Madulas ka sana.
Thank you,

Kikayness